Skip to content

Uyulması Gereken Kurallar

Önemli Kurallar

 • Unutmay?n?zki, cialis herkesin gökyüzünde e?it hakk? vard?r. Di?er uçurtma uçuran ki?ilerden güvenli bir uzakl?kta uçurun.
 • Unutmay?n?zki, online siz uçurtmalar için bir elçisiniz. Yapaca??n?z hareketler ileride bu hobi ile u?ra?mak isteyen ki?ileri etkiliyecektir.

Güvenlik Kurallar?

 • Uçurtman?z? asla elektrik hatlar?n?n yak?n?nda uçurmay?n?z. E?er uçurtman?z bir elektrik hatt?na tak?l?rsa, sales orada b?rak?n.
 • Uçurtman?z? yüksek bina ve yollardan uzak düz ve aç?k alanlarda uçurunuz. Uçurtman?z? sadece tehlike yaratm?yacak yerlerde uçurunuz.
 • Uçurtman?z? asla f?rt?nada ve ya?murlu havada uçurmay?n?z. Islak ip elektrik geçirir. Y?ld?r?m çarpabilir.
 • ?p olarak asla tel kullanmay?n?z.
 • Hava alanlar? yak?nlar?nda asla uçurtma uçurmay?n?z.
 • Büyük uçurtmalar ekstra dikkat gerektirebilir. Uçururken eldiven giyiniz.
 • Çocuklar?n kontrol edemiyecek büyüklükte uçurtmalar? uçurmas?na izin vermeyiniz.
 • Uçurtma ipini çok h?zl? ?ekilde salmay?n?z. Eliniz yanbilir yada kesilebilir.
 • Uçurtma yada uçurtma ipine kesici parçalar takmay?n?z.
Back To Top