Skip to content

İki ipli uçurtmalar ve dans – 1

?ki ipli uçurtmalar kumandal? uçurtmalard?r. Uçurtmay? istedi?iniz ?ekilde yönlendirebilirsiniz. Tabi ilk zamanlar pek yönlendiremezsiniz. Daha çok yere çakmay? ba?ar?rs?n?z. Genellikle ilk 10 dakika içinde uçurtman?n ç?talar?n? k?rman?z mümkündür. ?ki iplilerde sa? ipi biraz çekti?inizde uçurtma sa?a, pills sola çekti?inizde sola döner. ?plerden biri çekili oldu?u sürece uçurtma sürekli döner. E?er fazla çekerseniz çok dar ve keskin dönü?ler yapar. ?ki ipli uçurtmalar?n uçu? mant??? bundan ibarettir. Kullanmas? zor say?lmaz. Ama ustala?mak zaman alabilir. Sab?rl? olup acele etmemek en iyisidir.

Temel uçu? bilgileri:

Uçurtmay? geriye yat?r?rs?n?z ve iplerin ucuna geçip uçurtmay? kanatlar? üstüne diker, rüzgar? beklersiniz.
Rüzgar uygunsa iki ipi birden geriye do?ru h?zl?ca çekersiniz. Kollar?n?z? geriye do?ru çekeceksiniz, asla yukar?ya do?ru de?il. ?ki ipli uçururken eller asla omuz hizas?n?n üstüne kalkmamal?. Bu s?rada bir ya da iki ad?m geriye atars?n?z. ?ki ipi dengeli ve ayn? oranda çekmek önemlidir. Bu hareketi do?ru yapt?ysan?z uçurtma ok gibi yukar? f?rlar.

Acemilik uçu?lar?n?zda rüzgar çok sert ya da çok yumu?ak olmamal?d?r. Bu durumlarda uçurtma uçurmay?n.

Uçurtman?n ipleri ile çok hafif oynayarak uçurtmay? tepede tutmaya çal???n. Bu konumda çok az ipleri sa?a ve sola çekerek uçurtman?n tepkilerine bak?n. Biraz yana gitmesine izin verin. Ard?ndan kar??t yöndeki ipi çekin ve durdurun. Biraz daha çekip ortaya al?n. Daha sonra aksi tarafa ayn? ?ekilde yava?ça kumanda verin ve ortalay?n.

Uçurtman?n tepkilerine al??maya çal???n. Asla ani hareket yapmay?n. Hareketleri giderek artt?r?n. Daha fazla çekin, daha fazla yanlara gitmeye izin verin.

Ani hareket uçurtman?n çok ani manevralar yapmas?na sebep olur, genellikle bu durumda çok sert kar?? tepkiler verilir. Bu defa di?er yöne daha da ani bir hareket olu?ur. Panik içinde bu kurtarma hareketleri uçurtma yere çak?lana kadar sürer. Bu nedenle kaç?nman?z gereken hareketlerde birinci kural ani ve sert hareketler yapmamakt?r.

?kinci önemli kural acemiyken, ilk uçu?larda uçurtmay? yere yakla?t?rmamakt?r. Hareketleri tam tepede yapmaya çal???n. Aksi halde kontrolü kaç?rd???n?zda uçurtma yere çak?lacak olurken panik hareketler yapars?n?z, bu da uçurtman?n yere daha sert çak?lmas?na sebep olur.

Üçüncü en önemli kural yere do?ru çak?lan uçurtmay? kurtarma hareketidir. ?lk zamanlar bo?una u?ra?may?n çak?lmay? engelleyemezsiniz. Panik olup geri çekeceksiniz, bu da uçurtman?n yere daha h?zl? çak?lmas?na neden olacakt?r. Uçurtma çak?l?yorsa ve acemiyseniz kurtarma hareketi ileri do?ru ko?mak ve ipleri gev?etmektir. Uçurtma yava?ça yere iner. Panik ile geri çekme hareketini engellemek çok zordur ve sert ini?te ç?ta k?r?lma ihtimali büyüktür.

Uçurtma tepe noktas?nda iken hareketleri hafiftir, kumandalara geç cevap verir. Rüzgar penceresinin kenar?ndadir. Rüzgar penceresi nedir? Rüzgar penceresi uçurtman?n rüzgar? ald??? dairesel çapt?r. Uçurtmay? a?a??, kar??n?za indirdi?inizde rüzgar penceresinin en güçlü noktas?na gelmi? olur. Burada uçurtman?n hareketleri çok güçlüdür ve uçurtman?n tepkisi çok h?zl?d?r. Yukar?daki ya da d?? yanlarda kumandalar daha geni? yap?l?rken, merkezde kumandalar çok küçük verilir. Tepe ve d?? yanlar rüzgar penceresinin kenarlar?d?r. Buralarda uçurtma rüzgar? daha hafif al?r. Bu nedenle rüzgar?n çok de?i?ken bölgeleri oldu?unu bilip acemiyken yere fazla yakla?may?n.
Rüzgar penceresinin d?? yanlar? da acemiler için pek uygun say?lmaz. Sa?a ve sola kumandalar çok farkl? tepkiler verirler. Yanlardan ortaya do?ru hareketler de genelde çak?lmayla sonuçlanabilir.

Uçurtmay? indirmek istedi?inizde rüzgar penceresinin yan?na do?ru yönlendirin. En sa? ya da en sola uçurtmay? yava?ça çekin. Burada rüzgar? yandan ald??? için çok yava?lar ve yükseklik kaybederler. Tabi bu hareketi tam tepede yapmay?n. En tepedeyken ileri do?ru yürümeye ba?lay?n bu uçurtmay? a?a?? indirmeye ba?lar, bu arada yava?ça bir yöne çekin ve kenara al?n. Tam kenarda uçurtma yava?ça yere konacakt?r.

Uçurtmay? ilk ö?renme s?ras?nda pahal? uçurtmalar kullanmay?n. Ç?talar? pahal?d?r.

Uçurtmay? ilk ö?renme s?ras?nda çok ucuz uçurtmalar kullanmay?n. Ucuz uçurtmalar çok zor uçarlar ve kumandalara cevaplar? çok kötüdür. Bu uçurtmalar? ustalar? bile zor kullan?r.

Uçurtma uçururken, özellikle acemiyken uçurtman?n alt?nda kesinlikle kimseyi bulundurmay?n. Uçurtmay? yere ilk sertçe çakt???n?zda bunun ne demek oldu?unu çok iyi anlayacaks?n?z. Uçurtman?n kendisi kadar ipleri de tehlikelidir. Güçlü bir rüzgarda ipler çok kesici ve yak?c? olacakt?r.

Acemiyken uçurtmay? bolca yere dü?üreceksiniz. Size sürekli uçurtmay? düzelten biri olmas? faydal? olur. Fakat yard?mc?n?z kesinlikle uçu? an?nda uçurtman?n alt?na girmemelidir.

Back To Top