Skip to content

İki ipli uçurtmalar ve dans – 1

?ki ipli uçurtmalar kumandal? uçurtmalard?r. Uçurtmay? istedi?iniz ?ekilde yönlendirebilirsiniz. Tabi ilk zamanlar pek yönlendiremezsiniz. Daha çok yere çakmay? ba?ar?rs?n?z. Genellikle ilk 10 dakika içinde uçurtman?n ç?talar?n? k?rman?z mümkündür. ?ki iplilerde sa? ipi biraz çekti?inizde uçurtma sa?a, pills sola çekti?inizde sola döner. ?plerden biri çekili oldu?u sürece uçurtma sürekli döner. E?er fazla çekerseniz çok dar ve keskin dönü?ler yapar. ?ki ipli uçurtmalar?n uçu? mant??? bundan ibarettir. Kullanmas? zor say?lmaz. Ama ustala?mak zaman alabilir. Sab?rl? olup acele etmemek en iyisidir.

Temel uçu? bilgileri:

Uçurtmay? geriye yat?r?rs?n?z ve iplerin ucuna geçip uçurtmay? kanatlar? üstüne diker, rüzgar? beklersiniz.
Rüzgar uygunsa iki ipi birden geriye do?ru h?zl?ca çekersiniz. Kollar?n?z? geriye do?ru çekeceksiniz, asla yukar?ya do?ru de?il. ?ki ipli uçururken eller asla omuz hizas?n?n üstüne kalkmamal?. Bu s?rada bir ya da iki ad?m geriye atars?n?z. ?ki ipi dengeli ve ayn? oranda çekmek önemlidir. Bu hareketi do?ru yapt?ysan?z uçurtma ok gibi yukar? f?rlar.

Read more
Back To Top